آیا می توانم به شیرخوارم پستانک ( گول زنک ) بدهم؟

رایج ترین و بدترین راه آرام کردن شیرخوار دادن پستانک به اوست. مکیدن از نیازها و غرایز طبیعی کودك است.شیر خوار این نیاز خود را با مکیدن پستان مادر ارضا می کند و اگر انگشتان دستش را بمکد خیلی بهتراز وابسته شدن به پستانک است. پستانک به سهولت آلوده می شود و شیرخوار را بیمار می کند،
تمیز کردن و ضدعفونی کردن آن ساده نیست، در بلند مدت به شکل وحالت فک ودهان و دندان هاي کودك لطمه می زند. برخی از عوارض پستانک و سرشیشه عبارتند از : سردر گمی شیرخوار درمکیدن و امتناع او از گرفتن پستان مادر، بد لیل عدم تمایل به مکیدن و تحریک پستان و کاهش برداشت شیر سبب کوتاه شدن طول مدت مکیدن در شبانه روز، مدت تغذیه انحصاري با شیر مادر و کل مدت تغذیه با شیر مادر و قطع شیردهی می گردد،
افزایش احتمال حاملگی زود رس مادر و افزایش احتمال ماستیت وآبسه پستان در برخی مادران، عفونت گوش میانی(گوش درد)عفونت قارچی دهان و برفک و پوسیدگی دندان و رشد دندانی نامناسب شیرخواران که برخی از این اثرات نامطلوب دائمی است واصلاح پیامدهاي آن در مراحل بعدي زندگی بی نهایت مشکل است.
کاهش دفعات تغذیه با شیرمادر و کندي افزایش وزن شیرخوار، اثر سوء بر هوش کودك،آثار زیانبار بر تکامل روانی اجتماعی و تکلم کودك، اثر سوء بر تمایل کودك براي تقلید صداها وهوشمندي او و باعث وابستگی مداوم می شود.
برگرفته از:

کتاب راهنمای تغذیه باشیر مادر-وزارت بهداشت

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک