اتاق تاريك با متد علمى

مجموعه توانبخشى تاك با تكيه بر علوم اعصاب و به كار گيرى نيرو هاى متخصص اقدام به برگزارى جلسات اتاق تاريك كرده است

در اين اتاق با پرهيز از وسايل و ادوات حواس پرت كن و تنها به صورت كامپيوترى و متمركز صورت مى پذيرد

كاردرمانى گفتار درمانى غرب تهران

مرکز توانبخشی تاک