احتياطات در هنگام تشنج

١- مدت زمان حمله را در نظر داشته باشيد.

٢- به آرامى به كودك نزديك شويد.

٣- او را حين حمله محافظت كنيد:

• سعى نكنيد او را متوقف يا از نيرو استفاده كنيد.

• اگر در آغاز حمله كودك ايستاده يا روى صندلى نشسته است، او را پايين آوريد تا از افتادن او جلوگيرى شود. در صورت امكان، او را روى پتو قرار دهيد.

• چيزى در دهان كودك قرار ندهيد.

• پوشش تنگ او را آزاد سازيد.

• از برخورد بدن او با اشياء تيز جلوگيرى كنيد.

• اشياء را از اطراف او دور سازيد.

• اشياء سنگين اطراف را پد گذارى كنيد.

• در روند حمله دخالت نكنيد.

٤- هنگاميكه حمله متوقف شد، تنفس را كنترل و در صورت فقدان، تنفس مصنوعى دهان به دهان را اجرا كنيد.

٥- اطراف دهان او را به منظور كسب اطمينان از عدم وجود مواد سمى يا اثر سوختگى بازديد كنيد.

٦- در كنار او بمانيد.

٧- در صورتيكه كودك قادر به حركت بود، او را كمك نماييد.

 

سيد محسن احكامى

كارشناس ارشد كاردرمانى

 

كاردرمانى گفتاردرمانى تاك

سعادت آباد شهرك غرب غرب تهران

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک