بازى ها در دوره هاى مختلف زندگى: بخش دوم

سال دوم زندگى

-تسلط بر انگشتان و بازى با وسايل

-شكل گيرى مفهوم مالكيت

-گرايش به بازى هاى تقليدى و نمايشى

-نوشتن و خط خطى كردن با افزايش توان گرفتن انگشتانش.

-پازل هاى دو و سه تكه

-علاقه به نوعى بازى هاى خاص بصورت منظم

-بازى در كنار بزرگسالان آشنا

-راه رفتن براى او لذت زيادى دارد.

-افزايش علاقه به آب بازى

-مادر نقش خود را به عنوان همبازى از دست ميدهد.

-كودك در مي يابد غير از جسم او دنيايى وجود دارد كه بايد از مقررات آن پيروى كند.

-اشيا رنگارنگ سرگرمى خوبى براى كودك است.

٢ تا ٣ سالگى

-شروع بازى با همسالان

-سرعت و حركت از مشخصات بازى هاى اين سن ميباشند.

-ايجاد فضاى كافى و عدم محدوديت براى كودك.

-مخالفت با بزرگترها براى شناخت خود.

-علاقه به گرفتن اسباب بازى و مقاومت در دادن اسباب بازى.

-درك مفهوم مالكيت و ابراز آن از طريق زبان.

-تمايل شديد به بازى در فضاى آزاد و ايجاد جرات براى دور شدن از والدين.

-ماسه بازى، حفر زمين و استفاده از وسايل بزرگ بازى.

-شكوفا شدن خلاقيت و قدرت ساختن كودك.

٣ تا ٤ سالگى

-شروع بازى هاى تقليدى

-بيان آرزوها، تمايلات و كمبودها در بازى

-گرايش بيشتر به گروه همسالان براى برقرارى روابط اجتماعى و بيشتر شدن عناد و سركشى با والدين براى اثبات غير مستقيم وجود خود.

-اسباب بازى هاى متناسب اين سن، وسايل بازى هاى تقليدى است.

٥ سالگى

-آرامش در رفتار كودك

-علاقه به صداهاى آهنگين و موزون

-قرار گرفتن در محيط هاى اجتماعى

-كودك با ميل اما بدون انتخاب به بازى هاى گروهى مى پردازد.

-در بازى ها يك يا دو دوست صميمى دارد اما دوستى آن ها پابرجا نيست.

-زود از بازى خسته شده و به بازى ديگر مى پردازد.

-آميخته شدن تخيل با حافظه در بازى ها

-بردن كودك به طبيعت

-انجام بازى هاى پر تحرك براى رشد قواى جسمانى.

-امكان دستيابى به هر دو بازى هدايت شده و آزاد، براى كودك فراهم شود.

٦ تا ٩ سالگى

-سال هاى حساس براى زندگى نوين كودك

-بازى هاى او تركيبى از بازى هاى آموزشى و تقليدى است.

-بازى نمايشى در آن ها رشد كرده است.

-نمايش با سرود و گروه را دوست دارند.

-احساس مسئوليت در بازى ها

-بازى هاى رقابتى تكامل يافته تر شده اند و نزديك به ورزش گرديده اند و رقابت براى كودك اهميت مى يابند.

-بازى هاى كودك واقعى تر شده اند.

-ترس از حيوانات در اين دوران آشكار مى شود.

-جمع آورى وسايل.

-تشكيل دسته ها با ساير كودكان.

-تصميم گيرى عجولانه براى انتخاب بازى ها.

-در بازى ها شديدا خيال پردازند.

 

برگرفته از كتاب بازى درمانى از خردسالى تا كهنسالى

 

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک