تکامل طبیعی در 10 ماهگی تا یک سالگی

شیرخوار دراین سن چهاردست و پا رفتن را کامل و با با تعادل نشان می دهد و با این الگو از مواهنع رد می شود. کودک قادر است وسایلی مانند مبل را گرفته و خود ر بالا بکشد و بایستد. کودک در 10 تا 11 ماهگی می تواند با گرفتن دست ها به وسیایلی مانند مبل به حالت پهلویی راه برود.در ماه یازدهم با گرفتن دست ها می تواند راه برود. معمولا کودکان در ماه 12 تا 14 ماهگی راه می افتند و البته این سن میانگین راه افتادن در اکثر کودکان است. از لحاظ حرکات ظریف قادر خواهد بود که اشیا کوچک مثل دانه های برنج را با انگشتان شست و سبابه گرفته و به دهان ببرد. کودک غذا خوردن با دست های خود را در این سن آغاز می کند. از لحاظ رفتار اجتماعی کودک قادر است رفتار دیگران را تقلید نماید و تشویق و امر ونهی را درک می کند. کودک در یکسالگی قادر خواهد بود چند کلمه معنی دار به زبان بیاورد و به تدریج دامنه لغات خود را افزایش می دهد. سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز توانبخشی تاک سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک 145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک