تکامل طبیعی در 7 و8 و 9 ماهگی

در ماه های 7 تا 8 بتدریج شیرخوار تلاش می کند که شروع به 4چهار دست و پارفتن نماید و این تلاش با بالا دادن شکم آغاز می شود و با حرکت دست ها و پاها به شکل متناوب ادامه می یابد. همچنین می تواند از حالت خوابیده بلند شده و بنشیند و بتدریج نشستن او کامل می گردد. در 9 ماهگی چهار دست و پا رفتن کامل می گردد و با الگوی متناوب حرکت دست و پا انجام می گردد. شیر خوار می تواند در حالت نشسته دست ها را از روی زمین بلند کند و با دست ها بطور ارادی با اشیا بازی کند و نیز می تواند اشیا را پرت کند. از لحاظ اجتماعی می تواند با اطرافیان و بخصوص مادر بازی کند وتعامل مناسبی داشته باشد. سید روح اله افتخاری کارشناس ارشد کاردرمانی مرکز توانبخشی تاک سعادت آباد_خ سرو غربی_پلاک145

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک