رزا رضايى

کارشناس روان شناسی بالینی با 17 سال سابقه کاردر حوزه های ذیل :
1- آموزش ذهنی در کلینیک کودکان با ناتوانی های یادگیری ( LD )، معلولیت جسمی و حرکتی (CP)، کم توان ذهنی یا آهسته گام
(MR)، بیش فعال باکمبود توجه(ADHD)، اتیسم(Autism) و ......
2- رفتاردرمانی کودکان درخصوص (ترس،پرخاشگری،اضطراب،افسردگی،بیش فعالی وکمبودتوجه،نافرمانی و لجبازی،شب ادراری و .....).

مرکز توانبخشی تاک