شهرزاد سلطان زاده

مدارک تحصیلی:
*کارشناس ارشد کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با پایان نامه ممتاز با عنوان”موسیقی درمانی در اتیسم”
*کارشناس کاردرمانی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با عنوان پایان نامه ”توانبخشی افراد کم بینا”

سوابق آموزشی:
*مدرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال 1391
*مربی آموزشی بیمارستان امام حسین(ع) از سال 1391
*neonatal therapist بیمارستان های آتیه ، پیامبران ، چمران و محب کوثر
*سابقه 9سال کار بالینی در زمینه کاردرمانی ذهنی،فلج مغزی و نوزادان

مرکز توانبخشی تاک