عليرضا ساعى

*کارشناس گفتاردرمانی از دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
*کارشناس ارشد علوم شناختی از پژوهشکده علوم شناختی

مرکز توانبخشی تاک