قاشق هاى منعطف، غذا خوردن را براى افراد فلج مغزى راحت تر مى كنند.

بسيارى از كودكان يا بزرگسالان فلج مغزى براى غذا خوردن با مشكل روبرو هستند. به همين منظور اخيرا شركت Verily در اوكلند يك قاشق با باترى قابل شارژ تهيه كرده است. اين وسيله به كمك سنسورها و موتورهايى كه دارد موقعيت دست را شناسايى و خودش را تطبيق مى دهد. به اين شكل افراد با مشكلات حركتى در ناحيه دست يا بازو بدون ريختن سوپ مى توانند آنرا ميل كنند.
كاب يك فرد ٤٠ ساله با مشكل فلج مغزى مى باشد، درباره اين قاشق مى گويد: " با طراحى اين قاشق شركت نه تنها به ما كمك كرد بلكه باعث شد مردم بدانند ما نيز جزيى از جامعه هستيم."
يكى از تكنسين هاى اين شركت اضافه مى كند كه اين وسيله براى افرادى كه دچار لرزش دست نيز مى باشند، سودمند خواهد بود. در حقيقت سنسورهاى اين قاشق به يك كامپيوتر كوچك درون آن پيغام مى فرستند تا آنرا طراز كند.
عليرضا ساعى

مرکز توانبخشی تاک