مكيدن غير تغذيه اى كودكان

مکیدن از لحاظ تغذیه و غیر تغذیه اى بودن به دو دسته تقسیم مى گردد که در زیر، توضیح مختصرى از نوع غیر تغذیه اى آن را مطالعه مى فرمایید.

مکیدن غیر تغذیه اى ریتمیک، پیش نیاز و لازمه ى مکیدن تغذیه اى موفق است. مکیدن غیر تغذیه اى هر چیزى (مثل انگشت، پستانک، یا اسباب بازى) مى تواند بدون قطع تنفس انجام شود.

سرعت مکیدن غیر تغذیه اى، دو مک زدن در هر ثانیه و سرعت مکیدن تغذیه اى یک مک زدن در هر ثانیه است. شیرخوارگانى که در هنگام تغذیه ى غیر دهانى، مکیدن غیر تغذیه اى را حین تغذیه ى تکمیلى غیر دهانى تجربه مى کنند، این تجربه چندین پیامد مثبت براى آنها دارد، شامل:

١- افزایش فشار اکسیژن عبورى از طریق پوست بین هفته هاى ٣٢- ٣۵ پس از تولد و در شیرخوارگان فول ترم سالم با گریه ى طبیعى

٢- کاهش دفعات تغذیه از راه لوله قبل از تغذیه ى دهان

٣- افزایش رسش و نمو

۴- بهبود در گوارش تغذیه با لوله

۵- کاهش میزان و شدت غر زدن و گریه ى کودک حین و بعد از تغذیه و حین اعمال تهاجمى مثل پاشنه کوبیدن به هم

۶- کاهش گریه و تثبیت بیشتر ضربان قلب در کودکان لوله گذارى شده که نیازمند دم و بازدم مکانیکى کمکى هستند.

این مهارت زیر بنایى مکیدن غیر تغذیه اى براى تضمین موفقیت در مکیدن تغذیه اى، لازم است ولى کافى نیست. به دنبال بروز مکیدن غیر تغذیه اى، لزوما پاسخ بلع دیده نمى شود. بنابراین باید در تفسیر عملکرد غیر تغذیه اى مکیدن به عنوان آمادگى براى تغذیه ى دهانى،بسیار محتاط بود.
نوشته پرلمن ترجمه درخشنده
گفتاردرمانى تاك
سعادت آباد شهرك غرب

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک