هيدروسفالي

هيدرو سفالي در نتيجه افزايش مايع مغزي- نخاعي در بطنهاي مغزي به دنبال عدم توازن در ميزان توليد و جذب مايع مغزي-نخاعي، ايجاد مي شود. اين عارضه ممكن است در اثر ممانعت بطنها از خروج مايع مغزي- نخاعي، بد شكلي آرنولد- كياري يا به ندرت يك تومور، بوجود آيد.
يكي از علائم اوليه اين اختلال در نوزادان، حجيم شدن سر مي باشد. در كودكان بزرگتر كه سر قادر به رشد نمي باشد،فشار داخل جمجمه افزايش مي يابد. تشخيص قطعي از طريق سونوگرافي، سي تي اسكن يا ام آر اي صورت مي گيرد.
علائم باليني هيدروسفالي در نوزادان عبارتند از: رشد غير عادي سر همراه با ملاج هاي برآمده، وريد هاي گشاد شده زير پوست سر، درزهاي جمجمه اي جدا از هم، انحراف چشمها رو به پايين، تغيير ظاهر عنبيه و صلبيه و پس از مدتي، كسالت، تحريك پذيري و مشكلات رفلكسي، تغذيه اي و تون عضلاني. در كودكان بزرگتر، سردرد، تحريك پذيري، لوچي و يا نيستاگموس تغييرات شناختي ممكن است ديده شوند.
فشار ناشي از هيدروسفالي مي تواند به نقايص ديداري و ادراكي، عقب ماندگي ذهني و تشنج ودر موارد شديد مرگ بينجامد. چنين كودكاني ممكن است مشكلاتي در زمينه پردازش حسي و ادراكي داشته باشند و اغلب تاخيرات حركتي ظريف در ارتباط با نقايص ديداري- ادراكي يا كنش پريشي نشان مي دهند.
اگر هيدروسفالي ناشي از انسداد جريان مايع مغزي- نخاعي باشد، برطرف كردن انسداد ميتواند به بهبود عارضه بينجامد. درمان پزشكي معمول در هيدروسفالي بدون علت، قراردادن يك شانت بطني- صفاقي است. در اين حالت مايع مغزي- نخاعي بوسيله لوله اي تعبيه شده در زير پوست، از يك بطن مغزي به حفره شكمي تخليه مي شود و فشار آن در مغز كاهش مي يابد. اين لوله ها معمولا موثر مي باشند اما بايست تحت نظر باشند تا از نظر عفونت، انسداد، پيچ خوردگي يا جابه جايي لوله جلوگيري شود. حتي با گذاشتن شانت، بسياري از اين كودكان از مشكلات شناختي، ادراكي و بينايي رنج مي برند.
برنامه توانبخشي در اين كودكان،متناسب با نوع و شدت اختلالات متفاوت خواهد بود كه شامل خدمات كاردرماني جسمي، ذهني، گفتار درماني و آموزش است.

سيد محسن احكامي
كارشناس ارشد كاردرمانى

مركز كاردرمانى و گفتاردرمانى تاك
سعادت آباد- خ سرو غربي- پلاك ١٤٥

دسته بندی: 

مرکز توانبخشی تاک